Articles Tagged ‘Lindesnes kommune - ny nettside’

Badeplasser og strender

KråkevigaLindesnes kommunes kyststrekning har mange nydelige badeplasser og strender, hvor du kan kjøle deg ned en varm sommerdag og koble helt av. Det er også flotte badeplasser i Audnaelva. 

Om sommeren tar kommunen vannprøver på åtte steder for å sjekke badevannskvaliteten annenhver uke.Stort sett er badevannskvaliteten god. Dersom den er dårlig og man ikke bør bade, blir det satt opp skilt på den aktuelle badeplassen. Vi vil også informere på hjemmesiden og facebook.

Her er oversikt over badeplasser hvor vannkvaliteten måles. Klikk deg inn på lenkene og få mer informasjon 

Andre flotte strender og badeplasser:

Kart over badeplassene hvor det tas vannprøver

Brosjyrer

{phocadownload view=file|id=735|target=s}

{phocadownload view=file|id=734|target=s}

 

 

 

Budsjett og økonomi

Her finner du dokumenter vedr. budsjett, økonomi og årsmeldinger


BUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021

Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok 14.12.2017 budsjett 2018, økonomiplan 2018-2022

pdfKommunestyrets budsjettvedtak 14.12.2017

{phocadownload view=file|id=1108|target=s}

pdfHovedpunkter budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2022

 

BUDSJETT 2017 og ØKONOMIPLAN 2017-2020

Vedtak i kommunestyret 08.12.2016: docxVedtak i kommunestyret 08.12.16, sak 73/16

Rådmannens forslag til budsjett m/vedlegg:

{phocadownload view=file|id=980|target=s}

{phocadownload view=file|id=981|target=s}

 

BUDSJETT 2016 og ØKONOMIPLAN 2016-2019

Lindesnes kommunestyre behandlet i møtet 10.12.2015, sak KS 79/15,  budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019.

pdfVedtak fra KS - budsjett og økonomiplan 2016-2019

Rådmannens forslag til budsjett m/vedlegg:

{phocadownload view=file|id=758|target=s}

{phocadownload view=file|id=759|target=s}


BUDSJETT 2015 og ØKONOMIPLAN 2015-2018:

Lindesnes kommunestyre behandlet i møtet 11.12.2014, sak KS 85/14,  budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018.

  pdfKommunestyrets budsjettvedtak 11.12.2014

Rådmannens forslag til budsjett m/vedlegg følger under. Se protokoll fra  sak KS 85/14 i  kommunestyret mht. hvilke endringer som er vedtatt.

{phocadownload view=file|id=712|target=s}

{phocadownload view=file|id=713|target=s}

 

ÅRSMELDINGER

{phocadownload view=file|id=726|target=s}

{phocadownload view=file|id=908|target=s}

  

AVGIFT OG GEBYR

Kommunale avgifter og gebyr

 

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

{phocadownload view=file|id=565|target=s}
{phocadownload view=file|id=567|target=s}
{phocadownload view=file|id=616|target=s}

{phocadownload view=file|id=530|target=s}

 

 

 

Fiske i sjøen, fiskevann og Audnaelva


LaksefiskeSaltvannsfiske

Hovedregelen er at fiske i sjøen er fritt, men det er spesielle regler for blant annet teinefiske og minstemål for fisk. Krabber kan fanges hele året, mens hummerfisket er begrenset til oktober og november. Sjekk fiskereglene her.

Laksefiske i Audna

Audnaelva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp til Ytre Øydnevann der laksens ferd ender. I tillegg til laks kan elva by på fiske etter brunørret og sjøørret.


Fiskekort 

Lindesnes kommune har felles fiskekort for mange av vannene i kommunen, se kart og informasjon her

Fiskekort kan kjøpes på:

 • Servicekontoret i kommunen, Rådhuset, Rådhusveien 9
 • Kiwi Vigeland
 • www.scanatura.no 
 • På telefonen: Send SMS-kode til 41 71 60 30. Dagskort: Send LI22D1 Navn, Postnr. (pris 50 kroner). Ukeskort. Send LI22D7 Navn, postnr. Eksempel SMS melding: LI22D7 Ola Normann, 4770

Barn under 16 år fisker gratis. Voksne betaler 30 kroner per døgn, 120 kroner for ei uke og 300 kroner for seseongen. Sesongkort for ungdom (16-19 år) koster 150 kroner. Det legges på et servicegebyr på 20 kroner når du handler. 

stangfiske i innlandsvann

Viktig å huske når du fisker

 • Du skal rapportere fangsten din
 • Du kan fiske med flue, sluk eller mark
 • Det er ikke tillatt med bruk av levende fisk som agn
 • Vær på vakt mot fiskesykdommer.

Sjekk på fiskekartet hvor du kan fiske:

{phocadownload view=file|id=671|target=s}

 

 

 

Folkehelsegruppa

Lindesnes kommune har opprettet ei folkehelsegruppe som skal bidra til å koordinere kommunens folkehelsearbeid,  og foreslå og iverksette tiltak i samarbeid med enheter i kommunen og frivillige lag og foreninger.

Gruppa består av representanter fra alle etater i kommunen og de hadde sitt første møte i januar i 2016.

 • Odd Sanne, fysioterapeut
 • Atti Eikaas, kulturkonsulent
 • David Andersen, kommunelege
 • Espen Anthony Salvesen Walther, avdelingsingeniør
 • Irene Gunnestad, Psykiatrisk sykepleier
 • Melvin kleiven, Frivilligsentralen
 • Gruppa ledes av folkehelsekoordinator Anne Lans Syvertsen.

Kontakt Anne dersom dere har forslag til saker gruppa bør jobbe med: , tlf  93 42 35 86

Kommunens ansvar for folkehelse

Folkehelselovengir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse, i all sin virksomhet.  

Kommunen skal
 • fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
 • bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse
 • bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller
 • bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen
 • fremme folkehelse ved utvikling av kommunen, planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
 • medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter
 • legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Vi skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. (folkehelseoversikten). Folkehelseoversikten gir nyttig kunnskap og i arbeidet med kommunens planstrategihar vi drøftet folkehelseutfordringene. I kommuneplanen skal det fastsettes overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, for å møte de utfordringene kommunen står overfor.  

Vi skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer -  tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Vi skal også gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Definisjoner:
Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid: samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.
Folkehelseloven

Folkehelseoversikten - mai 2016

Folkehelseoversikt forside skakk

Lindesnes kommune har for første gang laget en folkehelseoversikt. Dette er en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne.Oversikten skal hjelpe oss med å se hvilke områder vi bør følge opp i planer og drift. 

Folkehelseoversikten beskriver blant annet oppvekstvilkår og levekår for innbyggerne i kommunen. En gjennomgang viser at Lindesnes fremdeles har store utfordringer. Vi har mange innbyggere som er utenfor arbeidslivet og opplever i noen tilfeller at sosiale problemer går i arv. 

Innhold i folkehelseoversikten:

Her finner du hele dokumentet:

{phocadownload view=file|id=918|text=Folkehelseoversikten|target=s}

Informasjon om E39

Kjøkken og kafeteria

Cafeen Omsorgsenteret

Daglig leder: Thor Gilbertson

 

Kjøkkenet på Lindesnes omsorgssenter tilbyr egenprodusert middag til kommunens innbyggere, samt porsjonspakkede middager til hjemmeboende 365 dager i året. Menyen bestemmes bla utfra årstid og tilgang på råvarer og man kan velge mellom to forskjellige retter hver dag.(Kjøtt/fisk). Kafeen kan i tillegg tilby påsmurt mat, forskjellig drikke og salatbar hver tirsdag.

Kafeen på omsorgssenteret har åpent og serverer middag 7 dager i uka.

Åpningstider: 12-14 alle dager.

  

Spangereid bo- og aktivitetssenter

Her har kommunen 9 utleie-leiligheter for eldre. Man har dagsenter tilbud med servering av middag fra kafe tirsdag og torsdag. Kjøkkenet produserer og leverer mat 5 dager i uka til senterets beboere og andre.

Senteret blir flittig brukt til aktiviteter og arrangementer i regi av ulike frivillige lag og foreninger.

Kontaktperson for dagsenteret : Lise Vea, tlf 382 55200

 

SØKNAD

Her finner du skjema for å søke om tjeneste:

{phocadownload view=file|id=64|text=søknadsskjema helse og omsorg|target=s}

 

KONTAKT

Besøksadresse: Farmoveien 4, 4520 LINDESNES

Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
Epost:
                   
Tlf. resepsjon Lindesnes Omsorgsenter: 38 25 52 00  
 

 

 

Kommuneplan 2011-2022

Kommuneplanen består samlet av samfunnsdel, kartdel(arealdel) og økonomiplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan, og skal gi styringssignaler for all kommunal planlegging og forvaltning. I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal kommuneplanen ha en tidshorisont på 12 år, men den skal tas opp til revisjon minst en gang i hver kommunestyreperiode. Avdelingen er ansvarlig prosessveileder og sekretariat for kommuneplanutvalget.

 {phocadownload view=file|id=127|text=Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2018|target=s}

{phocadownload view=file|id=486|target=s}

{phocadownload view=file|id=245|target=s}

kommunestyrets behandling 16-6-11.pdf

 

KOMMUNEDELPLAN HELSE OG OMSORG

{phocadownload view=file|id=738|text=Kommunedelplan Helse og Omsorg 2015-2026|target=s}

 

KOMMUNEDELPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

pdfKommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

pdfKommunedelplan - vedlegg 1

pdfKommunedelplan - vedlegg 2

pdfKommunedelplan - vedlegg 3

 

KLIMA- OG ENERGIPLAN 

Lindesnes kommunestyre vedtok 17.06.2010 klima- og energiplan for Lindesnes kommune.

Klima- og energiplanen skal knyttes opp til kommuneplanen. Den årlige handlingsplanen fremlegges av rådmannen som forslag ved budsjettbehandlingen.

Last ned planen her: klima- og energiplan 2010-2014.pdf

 

 

Kontrollutvalget

ntrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

Følgende personer er valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019: 

Navn    Telefon                                   Varamedlemmer

Svein Lysestøl, leder (KRF)

Henning Helliesen (Sp)

Edita Schultz (Ap)

 

91869976

38256372

97064411

Nr.1:Bjarne Birketvedt (Ap)

Nr.2: Signe Håland (Sp)

Nr.3: Rune Juliussen (Krf)

Eirik Skogstad Nilsen, nestleder (V)

Bente Hennestad (H)

 

91776206

47880883

Nr. 1: Lisbeth Tredal (H)

Nr.2: Nils Ulstrup (Pp)

Nr.3: Aud Bogen Wilhelmsen (H)

   
       

Sekretariat for kontrollutvalget

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Slik praksis er pr. nå, blir møtebok endelig vedtatt i kontrollutvalgets neste møte.

 

 Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2018

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
05.02.2018  pdfInnkalling kontrollutvalget 05.02.2018  
     
     
     
     
     

 

 Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2017

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
08.02.2017  pdfInnkalling Lindesnes KU 08.02.2017 pdfMøtebok KU 08.02.17
19.04.2017

 pdfInnkalling Lindesnes KU 19.04.17.

Vedlegg: pdfRådmannens årsmelding 2016

Vedlegg: pdfÅrsregnskap med noter 2016

 
 07.06.2017 pdfInnkalling Lindesnes KU 07.06.17  
 23.10.2017

 pdfInnkalling Lindesnes KU 23.10.17

pdfMobbing i skolene i Lindesnes - sluttrapport forvaltningsrevisjon 2017

 pdfProtokoll Lindnesnes KU 23.10.2017

 29.11.2017 

   

Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2016

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
19.01.2016  pdfInnkalling 19.01.2016  pdfMøtebok, 19.01.16
03.05.2016  pdfInnkalling Lindesnes KU, 03.05.16  
11.10.2016  pdfInnkalling Lindesnes KU 11.10.16   pdfMøtebok 11.10.16
15.11.2016  pdfInnkalling Lindesnes KU 15.11.16  pdfProtokoll KU 15.11.2016

 Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2015

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
 18.02.2015  pdfMøteinnkalling, 18.02.15  pdfKontrollutvalget, Foreløpig møtebok 18.02.15
 16.04.2015

 pdfInnkalling Lindesnes Kontrollutvalg 16.04.15

pdfSak 6 - Årsregnskapet 2014

 
 02.06.2015  pdfMøteinnkalling 02.06.2015  
 23.09.2015    
 12.11.2015  pdfMøteinnkalling 12.11.2015  pdfMøtebok 12.11.2015

 

Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2014

 

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
 11.02.2014  {phocadownload view=file|id=634|target=s}  {phocadownload view=file|id=639|target=s}
 03.04.2014  {phocadownload view=file|id=646|target=s}  {phocadownload view=file|id=648|text=Foreløpig møtebok Kontrollutvalget 03.04.14|target=s}
 03.06.2014  {phocadownload view=file|id=672|target=s}  
 21.10.2014  {phocadownload view=file|id=702|target=s}  pdfMøtebok kontrollutvalget 21.10.14
 26.11.2014  {phocadownload view=file|id=711|target=s} pdfMøtebok 26.11.2014

 

Kontaktperson:

Navn     Utvalgssekretær Willy Gill
Epost  
Telefon   909 56 246 eller 38 35 52 77
Adresse    Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

IMG 3139Lindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner. 

Levekårsutvalget vedtok 5. desember 2017 å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høringsutkast Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

Vedlegg 1 Handlingsdel

Vedlegg 2 Mitt kulturminne

Du kan se alle plandokumentene på Servicekontoret.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen:

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586

Kort om hva vi har gjort

25 personer møtte opp på folkemøte 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. På kartet har innbyggerne markert kulturminner som er viktige for dem. Vi har også utfordret noen innbyggere til å fortelle mer om sitt kulturminne, og disse er utstilt på museet på kulturtorvet.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

 


Lag og foreninger

Lindesnes kommune har et variert og godt kultur- og fritidstilbud, med mange lag og foreninger.

På hjemmesiden til Lindesnes Frivilligsentral finner du en oversikt over kontaktpersoner og telefonnummer til lag og foreninger. Endel av foreningene har hjemmesider eller facebookgrupper.  

Lenker til hjemmesider til noen lag og foreninger:

Idrettslaget Giv Akt 

Spangereid idrettslag

Vigmostad idrettslag

Lindesnes Jeger- og Fiskeforening

Lindesnes Pistolklubb

Lindesnes golfklubb

Lindesnes Ungdomslag

Lindesnes historielag

Lindesnes trekkspillklubb

Spangereid helselag

Sør Audnedal helselag

Lindesnes LHL (landsforeningen for hjerte og lungesyke)

Vigeland Normisjon

Betania Vigeland

Betania Spangereid

Betel Svennevik

KFUK-KFUM Speiderne

Den norske kirke - Valle menighet

Den norske kirke - Spangereid menighet

Den norske kirke - Vigmostad menighet

LINDESNES KARATEKLUBB (Yngvar Åge Nilsen, tlf: 958 70 123)

https://www.facebook.com/pg/Lindesneskarateklubb/about/?ref=page_internal

PARTYPONNI: (Lene Løvstad 95 93 25 17) Leland. Hesteridning for interesserte.  http://www.partyponni.com/

 

 

 

 

 

 

Om vår kommune

Velkommen til Lindesnes kommune

Lindesnes kommune er Norges sørligst kommune på fastlandet med ca. 4 950 innbyggere. Kommunen strekker seg fra tettstedene Vigmostad i nord til Spangereid og Lindesnes fyr i sør. Vigeland - som ligger omtrent midt i kommunen - er kommunesenteret med den største konsentrasjonen av handel- og serviceforretninger, samt kommunale og andre offentlige kontorer.

Lindesnes byr på flere severdigheter. Vigeland har gjennom årene fått et preg av at det er hjemstedet til to av landets mest kjente kunstnere, Emanuel og Gustav Vigeland. Flere steder i sentrum vil du finne skulpturer fra blant annet disse kunstnerne og vi har et eget kunstgalleri som vi har kalt ”Galleri Gustav Vigeland”.

I kommunen har vi også svært dyktige lokalkunstnere med egne atelierer/gallerier og et ”Lindesnes bygdemuseum, ”Spilling rivefabrikk”, ”Bergstølsaga” og et nasjonalt tekstilmuseum ”Sjølingstad Uldvarefabrik”.

”Audna elva” er en annen attraksjon som må nevnes. Takket vær en storstilt kalkingprosjekt (Norges første fullkalkede elv) er ”Audna” i dag en attraktiv fiskeelv etter laks og aure.

Kystkommunen Lindesnes har90 kilometerkyststripe med flott skjærgård hvor man vil finne flere attraktive friområder som er en del av skjærgårdsparken, godt tilrettelagt for allmenn ferdsel.

En tur til Lindesnes fyr er obligatorisk -stedet, med den fantastiske naturen og utsikten er Vest-Agder fylke sitt tusenårssted. Lindesnes fyr har årlig minst 80.000 besøkende og er dermed nest mest besøkte turistattraksjon i fylket etter Kristiansand dyrepark. Den flotte fjellhallen på stedet er alene verdt et besøk med sine mange konserter, utstillinger og ulike kulturarrangementer.

På veien ut til fyret - nær Spangereid sentrum - ligger ”Spangereid vikingland”. Her kan man delta i historiske aktiviteter fra folkevandring-/vikingtid og motta informasjon om et av Norges mest spennende historiske steder.

Lindesnes kommune er også kjent for ”Spangereidkanalen”, Kanalen er en ny og spennende båtled, hvor lystbåttrafikken kan ferdes innaskjærs uten å måtte runde det værharde Lindesnes. Kanalen er viktig i kommunens satsning på næringsutvikling og reiseliv. I denne sammenheng må også nevnes ”Barnas dyrepark”.

Vi har hatt mål av oss til å være en kommune som spiller på lag med framtida – dette forplikter – dette er ambisiøst, men vi er klar for oppgaven.

Med vennlig hilsen

Lindesnes kommune
Janne Fardal Kristoffersen
Ordfører

Politisk organisering

F

Politisk organisering 2017

Politisk ledelse:
Ordfører Janne Fardal Kristoffersen fra Høyre
Varaordfører Per Olav Skutle fra Venstre

De politiske partiene i Lindesnes kommune har følgende antall representanter i kommunestyret:

Høyre 7 representanter
Kristelig Folkeparti    5 representanter
Venste 2 representanter
Arbeiderparti 3 representanter
Pensjonistparit 1 representanter
Fremskrittsparti 2 representanter
Senterparti 1 representant

Formannskapet: 

Høyre 2 representanter Janne Fardal Kristoffersen og Stanley Tørressen
Kristelig Folkeparti    3 representanter Ivar Lindal, Anita Christensen og Gerd Reme
Venstre 1 representant Per Olav Skutle
Arbeiderparti 1 representant Trond Hennestad
Pensjonistparti 1 representant Thor Gilbertson
Fremskrittspartiet 1 representant Nancy Therese Olsen

Teknisk utvalg:

Høyre 3 representanter Svein Høiland, Alf Osestad, Tone L. Waage
Kristelig Folkeparti    2 representanter Tor Magne Risdal, Elisabeth Gulli
Venstre 1 representant Robert Lindland Johnsen
Arbeiderpartiet 1 representant Ina Birkeland
Senterpartiet 1 representant Kåre Steinar Hansen
Fremskrittspartiet 1 representant Lill-Tony Larsen Ramvik

Levekårsutvalget:

Høyre 2 representanter Gustav A. Larsen, Lillan Daasvand
Kristelig Folkeparti    2 representanter Espen O. Lindal, Jan Inge Gjedrem
Venstre 2 representanter Bente Skoie, Kate E. V.Berrefjord
Arbeiderparti 2 representanter Anne Bjørg V. Gilbertson
Fremskrittspartiet 1 representant Kjetil Windsland

 

 

Politiske reglement, dokumenter og møteplan

 

Politiske reglement, dokument og møteplan

{phocadownload view=file|id=579|target=s}

{phocadownload view=file|id=426|target=s}
{phocadownload view=file|id=363|target=s}

{phocadownload view=file|id=752|target=s}

{phocadownload view=file|id=753|target=s}

{phocadownload view=file|id=337|target=s}

{phocadownload view=file|id=279|target=s} 
{phocadownload view=file|id=278|target=s} 
{phocadownload view=file|id=49|target=s}
{phocadownload view=file|id=413|target=s}

 

 
 
 

Teknisk utvalg - Landbrukssaker

Her kan du finner innkalling og protokoll for Landbrukssaker i Teknisk styre i Lindesnes kommune

 

Møtedato     Innkalling                                  Protokoll

23.01.2018            pdfInnkalling landbruk 23.01.2018                  pdfProtokoll landbruk, 23.01.2018

13.03.2018            pdfInnkalling landbruk, 13.03.2018                  pdfProtokoll landbruk 13.03.2018

10.04.2018            pdfInnkalling landbruk 10.04.2018                  pdfProtokoll landbruk 10.04.2018

Møtedato     Innkalling                                  Protokoll

24.01.2017             pdfInnkalling landbruk 24.01.2017                 pdfProtokoll landbruk 24.01.17

14.02.2017             Ingen saker

14.03.2017             Ingen saker

04.04.2017             pdfInnkalling landbruk 04.04.17.                    pdfProtokoll Landbruk 04.04.2017

                                   pdfInnkalling landbruk 04.04.17 - sak 10/17

15.05.2017             Ingen saker

20.06.2017              pdfMøteinnkalling landbruk 20.06.17 rev

29.08.2017              pdfInnkalling landbruk 29.08.2017 Offentlig versjon   pdfProtokoll Landbruk 29.08.17

31.10.2017              pdfInnkalling landbrukssaker 31.10.17         pdfProtokoll landbruk 31.10.17

05.12.2017              pdfInnkalling landbruk 05.12.2017                pdfProtokoll landbruk 05.12.2017

Innkalling og protokoller 2016:

02.02.2016           pdfInnkalling landbruk 02.02.2016                   pdfProtokoll Landbruk 02.02.2016

08.03.2016           pdfInnkalling landbruk 08.03.2016                   pdfProtokoll landdbruk 08.03.2016

21.04.2016           pdfInnkalling landbruk 21.04.2016                   pdfProtokoll landbruk 21.4.2016

18.05.2016           pdfInnkalling Landbruk 18.5.2016

14.06.2016           pdfInnkalling landbruk 14.06.2016                   pdfProtokoll landbruk 14.06.2016

30.08.2016                                                                                              pdfProtokoll Landbruk 30.08.2016

20.09.2016           Ingen saker til dette møtet

18.10.2016           pdfInnkalling Landbruk 18.10.2016                 pdfProtokoll landbruk 18.10.2016

01.11.2016           Ingen saker til dette møtet

06.12.2016           pdfInnkalling landbruk 06.12.2016                   pdfProtokoll Landbrukssaker 06.12.2016

 

Innkalling og protokoller 2015:

 03.02.2015    
 10.03.2015  pdfInnkalling til TS - Landbrukssaker  pdfProtokoll fra TS - Landbrukssaker
 21.04.2015  pdfInnkalling teknisk styre, landbrukssaker  pdfProtokoll Landbruk 21.4.2015
12.05.2015  pdfInnkalling til TS, Landbrukssaker  pdfProtokoll fra TS, landbrukssaker 12.5.2015

 16.06.2015      pdfInnkalling til TS, Landbrukssaker               pdfProtokoll, 16.06.2015

 25.08.2015      pdfInnkalling til TS, landbrukssaker                pdfProtokoll 25.08.2015

 22.09.2015      pdfInnkalling til TS, landbrukssaker                pdfProtokoll Landbruk 22.09.2015

 10.11.2015      pdfInnkalling landbruk 10.11.2015                  pdfProtokoll landbruk 10.11.2015

 08.12.2015      pdfInnkalling TU landbrukssaker                     pdfProtokoll Landbruk - 8.12.2015

For mer informasjon om Landbruksforvaltningen, se nettsiden til Marnardal kommune: Felles landbruksforvaltning

Tre & Tekstil

Leder for enhet for Helse og habilitering: Karina Hommen

Daglig leder: Gunn Høyland
Beliggenhet: Hestehaven industriområde

Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming. Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang og er beliggende i Hestehaven industriområde.

Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske – i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn. Det skal være et overordnet mål at den produksjon som skjer ved Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

Dette innebærer at de varer og tjenester som skapes ved Tre & Tekstil dekker et behov i markedet, og at de måtte produseres et annet sted dersom ikke Tre & Tekstil utførte jobben.

Alle arbeidssituasjoner har tatt hensyn til den enkeltes muligheter og er tilrettelagt ut fra dette. Begrensninger er søkt løst ved spesiell tilretteleggelse av hjelpemidler for å mestre arbeidsoppgavene. Det fokuseres på hva den enkelte kan i stedet for å se på den enkeltes begrensninger. Dette skaper en helt annen, og positiv innfallsvinkel. Skifte mellom arbeidsoppgaver og tid for annen trivselskapende aktivitet må sikres. Dette skjer gjennom å vektlegge jobbrotasjon, samt velferdstiltak, med mål å ha en bedrift hvor man innenfor helse, miljø og sikkerhet sikrer viktigheten av å ha god bedriftskultur med et godt psykososialt arbeidsmiljø.

KONTAKT

Beøksadresse: Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

E-post:

Telefon: 38 25 73 70 Telefaks: 38 25 73 71

Ut på tur

Lindesnes kommune byr på mange flotte turmuligheter i alle deler av kommunen, enten du liker badeliv, fisking, skogsturer eller skjærgården. Vi håper du lar deg friste til turer i nærområdet ditt eller opplevelser på nye steder.

Tur til Sandvika med helseslaget

logo godtur lindesnes 600x282Trenger du forslag til turer eller turbeskrivelser?

Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLIR) har samlet mange turforslag på www.god.tur.no. Dersom du markerer området og turene du vil vite mer om på kartet, kan du klikke på kikkerten (finn) i verktøylinja over kartet. Da får du opp en beskrivelse av turen. Dersom du kikker på logen til høyre får du opp ei liste med alle turforslag og aktiviteter i Lindesnes kommune. Her kan du klikke deg videre på kartet eller klikke på PDF-symbolet. Da får du opp en turbeskrivelse med kart som du kan skrive ut og ta med deg.

Bronehei Andre nettsider med turforslag

Noen turforslag

Lindesnes fyr:

Registrer turene dine på TellTur

TellTur er en turpostkonkurranse med elektronisk turregistering. Der finner du turmål, og du registrerer turene du har gått. Så kan du konkurrere med deg selv eller andre om å oppnå poeng eller komme deg opp på alle toppturene. Du kan samle poeng for turer i alle kommuene i Lindesnesregionen.

Utlån av kanoer og annet turutstyr
kano
Flir låner ut friluftsutstyr gratis til enkeltpersoner, familier, lag og foreninger. I Lindesnes kommune er det en kanohenger med 5 kanoer, 15 årer og 15 redningsvester som kan lånes. Kontaktperson: Lindesnes Jeger- og fiskerforening, tlf: 950 71 400 / 901 63 129   Sjekk her hva du kan låne.

Vil du gå tur sammen med noen?

Brosjyrer

{phocadownload view=file|id=735|target=s}

{phocadownload view=file|id=734|target=s}