Kart

Publisert . Sist endret . i kategorien Kart

Kommunekart - Lindesnes

KVALITETEN I EIENDOMSKARTET

Lindesnes kommune gjør oppmerksom på at kvaliteten på grensebeskrivelser i eiendomskartet er svært variabel, avhengig av hva slags og hvor gammel oppmåling som ligger til grunn. Grenselinjene er kvalitetskodet, slik at heltrukken linje betyr god stedfesting, og stiplet linje betyr usikker stedfesting.
Det er tinglyst målebrev og tinglyste skyldelingsforretninger som inneholder de juridisk gjeldende grensebeskrivelsene for en eiendom. Eiendomskartet er kun en framstilling av situasjonen slik kommunen har grunn til å tro at den er.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I DENNE TJENESTEN

Bruk av hjemmelshaveropplysninger i denne tjenesten er hjemlet i Plan- og Bygningslovens § 20-1, som omhandler krav til nabovarsling. Vi gjør oppmerksom på opplysningene bare kan brukes til formål knyttet til plan-, bygge- og delesaker.
Vi viser for øvrig til Personopplysningsloven§ 8, som omhandler vilkår for å kunne behandle persondata, og til § 11, som omhandler grunnkrav for slik behandling.

PLANDATA

Detaljplaner og områdeplaner er lagt ut. Se Planarkiv

RETTING AV FEIL I KARTGRUNNLAG

Ved feil i eiendomsgrense kan feil søkes rettet dersom berørte parter er enige. Skjema som brukes kan hentes på dette skjema.
Ved innsending må grunneierne har underskrevet skjemaet og kartutsnitt med rettinger følge vedlagt.
Skjema med kartvedlegg sendes til adresse vises nedenfor:

KONTAKTINFORMASJON

Lindesnes kommune, postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES,  Epost:

Adresse og e-postSentralbord: 38 25 51 00