Enstemmig budsjettvedtak i kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

forside budsjett 2018
Kommunestyret behandlet den 14. desember budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2019 – 2021. Kommunestyret klarte denne gang å komme fram til et forslag som alle partier kunne stille seg bak og fattet dermed et enstemmig vedtak. Enstemmige budsjettvedtak er ingen vanlig foreteelse i norske kommuner og vitner om et godt samarbeid partiene imellom.

Oppdatert budsjett/økonomiplan etter kommunestyrets vedtak, legges om noen dager ut på vår hjemmeside. 

Fra vedtaket vil vi her nevne noen hovedpunkter:

De neste 4 årene skal det etter planen investeres 209 mill. utenom vann og avløp. I 2018 skal det investeres for 65 mill. i tillegg til 7 mill. i vann og avløp.


I 2018 er det satt av 15,5 mill. til «Hønsehus/paviljongen» på Nyplass skole (+ 5 mill. i 2019). Idrettshallen på Spangereid blir sluttfinansiert med 13,7 mill. og det skal brukes 8 mill på ny kirkegård ved Valle kirke.


Til rehabilitering av kirkene er det i perioden 2018 – 2021 satt av kr. 32 mill., av dette 8 mill i 2018


Vårt ENØK-prosjekt på bygg og veilys avsluttes i 2018 med en bevilgning på 2,6 mill.


Det skrives ut generelle eiendomsskatt også i 2018. Samme satser som i 2017. Bolig/fritidshus 2 promille og næring/verk og bruk 5 promille.


Avgifter og gebyr justeres i all hovedsak opp med 2,6%. Gebyret for vann justeres likevel med 5,5% og gebyret for avløp med 17,5%. Begge justeringene har sin begrunnelse i investeringer som er gjort på anleggene. Avløpsavgiften økes likevel mindre enn tidligere forventet pga lavere investeringskostnader enn forventet. 
 

Rådmannen