Lesing i Lindesnesskolen

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Line Hjellup holder på å sluttføre boka om Skolebibliotek, og i den forbindelse skriver hun om leseplanen til Lindesnes kommune. Hun ønsker å dele planen, og den er nå tilgjengelig her på hjemmesiden

Lindesnes topper kommunegruppen sin i KMD sin effektivitetsanalyse.

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

KMD (kommunal- og moderniseringsdepartementet) har de to siste årene analysert kommunenes effektivitet inne skole, barnehage og pleie og omsorg. I år er Lindesnes kommune den mest effektive kommunen innenfor disse tjenesteområdene i sin kommunegruppe på ca 60 kommuner.

Se lenke til nettside https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/


Effektivitetsanalysen viser hvor mye en kommune får ut av pengene de forvalter innenfor disse sektorene, men den sier ikke noe om kvaliteten på tjenestene som produseres/leveres. Siste innbyggerundersøkelsene her hos oss (2016) vist at innbyggerne i Lindesnes er mer fornøyde med tjenestene de får enn det man gjennomsnittlig er i resten av landet. Vi får dermed tro at vi er både relativt effektive og levere gode tjenester.

De to andre kommunene i nye Lindesnes kommer også godt ut av målingen i sine kommunegrupper. Spesielt Mandal gjør det godt. De er blant de aller mest effektive i landet og nær opp mot 100% effektive.

Rådmannen

Enstemmig budsjettvedtak i kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

forside budsjett 2018
Kommunestyret behandlet den 14. desember budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2019 – 2021. Kommunestyret klarte denne gang å komme fram til et forslag som alle partier kunne stille seg bak og fattet dermed et enstemmig vedtak. Enstemmige budsjettvedtak er ingen vanlig foreteelse i norske kommuner og vitner om et godt samarbeid partiene imellom.

Oppdatert budsjett/økonomiplan etter kommunestyrets vedtak, legges om noen dager ut på vår hjemmeside. 

Fra vedtaket vil vi her nevne noen hovedpunkter:

De neste 4 årene skal det etter planen investeres 209 mill. utenom vann og avløp. I 2018 skal det investeres for 65 mill. i tillegg til 7 mill. i vann og avløp.


I 2018 er det satt av 15,5 mill. til «Hønsehus/paviljongen» på Nyplass skole (+ 5 mill. i 2019). Idrettshallen på Spangereid blir sluttfinansiert med 13,7 mill. og det skal brukes 8 mill på ny kirkegård ved Valle kirke.


Til rehabilitering av kirkene er det i perioden 2018 – 2021 satt av kr. 32 mill., av dette 8 mill i 2018


Vårt ENØK-prosjekt på bygg og veilys avsluttes i 2018 med en bevilgning på 2,6 mill.


Det skrives ut generelle eiendomsskatt også i 2018. Samme satser som i 2017. Bolig/fritidshus 2 promille og næring/verk og bruk 5 promille.


Avgifter og gebyr justeres i all hovedsak opp med 2,6%. Gebyret for vann justeres likevel med 5,5% og gebyret for avløp med 17,5%. Begge justeringene har sin begrunnelse i investeringer som er gjort på anleggene. Avløpsavgiften økes likevel mindre enn tidligere forventet pga lavere investeringskostnader enn forventet. 
 

Rådmannen

Terapibassenget på Omsorgsenteret - foreløpig stengt

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Terapibassenget på Lindesnes Omsorgssenter ble stengt i høst på grunn av en feil med flisene/fugemassen. Bassenget har fungert svært bra inntil september. I sommer ble det tatt i bruk nye varmepumper, og det har ført til at vannet har holdt en stabil og tilfredsstillende temperatur. 

Vi satser på at Terapibassenget på Lindesnes Omsorgssenteret åpner igjen for alle kommunens innbyggere i midten av januar 2018.