Boplikt - nullkonsesjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Boplikt - nullkonsesjon

Boplikt

Boligeiendommer
Lindesnes og Mandal kommune har innført forskrift konsesjonsgrense null etter konsesjonslovens § 7 nr. 1.

Det innebærer at ved erverv (kjøp) av bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig ikke kan erverves konsesjonsfritt uten at eiendommen blir bebodd. Dette for å sikre at boligeiendommer som omsettes ikke blir tatt i bruk til fritidsformål.

Lindesnes og Mandal kommune har også innført boplikt etter konsesjonsloven § 7 nr 2 som omfatter erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til bolig.

Boplikten på boligeiendom er ikke personlig. Det er ikke boplikt ved erverv (kjøp) av eiendommen fra nære slektninger, jf § 5 nr 1.

Kommunen behandler søknad om konsesjon til fritidsformål ved erverv av ovennevnte eiendommer.

Siste nytt:

Kommunestyret i Lindesnes vedtok 1. November at forskriften skulle utvides til også å omfatte boligtomter som ligger i regulerte boligfelt, jf konsesjonsloven § 7 nr 3. Det betyr at eiendommen må være registrert bosatt i folkeregisteret innen ett år etter ervervet. Dette for å hindre at eiendommen skal bli brukt til fritidsformål. Hvis ikke det er mulig å flytte til eiendommen innen ett år etter ervervet, må eieren søke konsesjon. Boplikten er ikke personlig, det betyr at noen andre enn eieren kan bo på eiendommen. Denne siste regelen er ikke stadfestet av departementet, slik at den foreløpig ikke gjelder.

Landbrukseiendommer
Ved kjøp/erverv av bebygde landbrukseiendommer fra nære slektninger, er bopliktsreglene knyttet til hvor stor landbrukseiendommen er. Disse bopliktsreglene er hjemlet i konsesjonsloven § 5 2. ledd. Boplikten er her personlig og er et vilkår ved konsesjonsfritt erverv av eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, - eller med mer enn 500 dekar produktiv skog. Ved konsesjonsfritt erverv (pga slektskap) av landbrukseiendom under denne arealgrensa, følger det ikke boplikt.

Ved kjøp/erverv av bebygde eiendommer over 100 dekar eller med mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord fra andre enn nære slektninger, må kjøper søke konsesjon. Krav om bosetting vil oftest være et vilkår for konsesjon.

Spørsmål og svar om boplikt og konsesjon:sporsml og svar rundt konsesjon og boplikt.pdf  

Lenker
Konsesjonsloven: http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-003.html#4

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Lindesnes Forskriften for Lindesnes

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Mandal:Forskriften for Mandal

Søknadsskjema:Konsesjon på erverv av fast eiendom_søknadskjema.pdf