Folkehelsegruppa

Publisert . Sist endret . i kategorien Folkehelse

Lindesnes kommune har opprettet ei folkehelsegruppe som skal bidra til å koordinere kommunens folkehelsearbeid,  og foreslå og iverksette tiltak i samarbeid med enheter i kommunen og frivillige lag og foreninger.

Gruppa består av representanter fra alle etater i kommunen og de hadde sitt første møte i januar i 2016.

 • Odd Sanne, fysioterapeut
 • Atti Eikaas, kulturkonsulent
 • David Andersen, kommunelege
 • Espen Anthony Salvesen Walther, avdelingsingeniør
 • Irene Gunnestad, Psykiatrisk sykepleier
 • Melvin kleiven, Frivilligsentralen
 • Gruppa ledes av folkehelsekoordinator Anne Lans Syvertsen.

Kontakt Anne dersom dere har forslag til saker gruppa bør jobbe med: , tlf  93 42 35 86

Kommunens ansvar for folkehelse

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse, i all sin virksomhet.  

Kommunen skal
 • fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
 • bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse
 • bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller
 • bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen
 • fremme folkehelse ved utvikling av kommunen, planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
 • medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter
 • legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Vi skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. (folkehelseoversikten). Folkehelseoversikten gir nyttig kunnskap og i arbeidet med kommunens planstrategi har vi drøftet folkehelseutfordringene. I kommuneplanen skal det fastsettes overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, for å møte de utfordringene kommunen står overfor.  

Vi skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer -  tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Vi skal også gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Definisjoner:
Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid: samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.
Folkehelseloven

Tags: ny nettside