Vallemoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Forslag til regulering for Vallemoen, områderegulering

Teknisk styre har (i møte den 19.9.17, sak nr. TS-65/17), vedtatt å legge overnevnte forslag til områderegulering ut til nytt offentlig ettersyn. Endringer fra forrige offentlig ettersyn fremgår av vedtaket.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en overordnet plan for utbyggingsmønster og infrastruktur. Hovedveier, byggeområder og grønnstruktur skal avklares i områdereguleringen. En omlegging av Fv.433 med ny avkjørsel til Fv.460 er en sentral føring i planarbeidet.

I henhold til Plan og bygningslovens §12-10 er planforslaget utlagt til offentlig ettersyn ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland i tiden 17.november 2017 – 5. januar 2018

Eventuelle innspill til planforslaget må være innkommet til , eller pr post: Lindesnes kommune, Teknisk etat, Postboks 183, 4524 Lindesnes
innen 5. januar 2018

Vedlegg

  1. Særutskrift Områdeplan for Vallemoen - 2.gangsbehandling
  2. Revidert plankart
  3. Reviderte bestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Ros - Vallemoen