Kunngjøring – offentlig ettersyn - Landbasert leppefiskanlegg

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Leppefisk.com AS har søkt Rogaland Fylkeskommune om tillatelse til å etablere oppdrett av berggylt på Høylandskjæret i Lindesnes kommune.

Saken legges ut til offentlig innsyn i perioden 23. februar – 26. mars 2018

Det nye anlegget vil ligge i område angitt med formål «fremtidig næringsbebyggelse» og område angitt med formål «fremtidig småbåthavn» i kommuneplanen. Det er meldt oppstart av planarbeid for området.

Det søkes om landbasert oppdrett av berggylt på en tomt på Høylandskjæret ytterst i Ramslandsvågen i Lindesnes kommune. Den produserte berggylten vil bli levert for utsett i merd i samkultur med laks i åpne merder. Produksjonsplanen er derfor styrt av sesongmessig for utsett i sjø. Berggylten utnyttes som rensefisk, og vil derfor være et viktig økologisk basert tiltak mot lakselus. Berggylt har et høyt temperaturoptimum for vekst og er derfor avhengig av oppvarmet vann. Bruk av kjølevann fra GE Healthcare for temperaturregulering vil være et viktig energiøkonomisk tiltak og bidrag til sirkulær økonomi. Anlegget vil være første trinn i en større utbygging av landbasert oppdrett basert på kjølevann på lokaliteten, hvor blant annet produksjon av postsmolt er aktuelt.

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet til eller pr. post; Lindesnes kommune, Teknisk etat, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes innen 26.03.18.

Lindesnes kommune vil innarbeide evt. innspill i en egen høringsuttalelse til Rogaland fylkeskommune i saken. Innspill vil også bli videresendt til fylkeskommunen.

Dokumenter i saken:

1

Høringsbrev Fylkeskommunen

2

1-DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL SØKNAD OM LANDBASERT ANLEGG,

3

2-B-UNDERSØKELSE HØYLANDSKJERET 2017.PDF

4

3-HØYLANDSKJERET AVLØP STRØMRAPPORT.PDF

5

4-AREALPLANKART LINDESNES 1-50 000.PDF

6

5-PLANSKISSE 1-5000.PDF

7

6-ANLEGGSSKISSE 1-1000.PDF

8

SØKNAD LANDBASERT ANLEGG, LEPPEFISK AS.PDF