Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommuneplan 2017-2030

IMG 4370Lindesnes kommune arbeider med å revidere kommuneplanens arealdel. Dette er en overordnet og langsiktig plan som viser hvordan arealene i kommunen skal brukes.Arbeidet med planen er forsinka i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen. Dette skyldes arbeid med kommunesammenslåingen. 

Kontaktpersoner:

  • Rådgiver  Anne Lans Syvertsen, tlf. 934 23 586
  • Leder teknisk forvaltning Kjersti E. Skiple Verdal, tlf. 992 36 781
  • Avdelingsingeniør Cathrine Bordvik, 38 25 33 65

Viktige dokumenter

Vedtatt planprogram kommuneplan Lindesnes kommune arealdelen 2017-2030

Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling av planprogrammet

Presentasjon fra folkemøte 9. mai

Nåværende kommuneplaner:

Rammer for planarbeidet

Kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplan for Lindesnes kommune 2017-2030, arealdelen 27. april 2017. I dette beskrives organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne.

Hva skjer med innspill?

Alle innspill til endret arealbruk vil konsekvensutredes. Det innebærer en vurdering av arealets egnethet opp mot temaer som samfunnssikkerhet, landbruk, kulturminner, klima, friluftsliv, naturmangfold. (se opplisting i planprogrammet kap. 2.8) Deretter vil forslagene behandles og vurderes i kommuneplanutvalget, og innspill som får tilslutning innarbeides i forlaget til ny kommuneplan. Dere som sender inn innspill til planen får ingen tilbakemelding fra kommunen før planen er endelig vedtatt.

Framdriftsplan

  • Få innspill fra innbyggerne til arealdelen: 1. mai – 1. august
  • Folkemøte om kommuneplanarbeidet tirsdag 9. mai kl 19.00, kommunestyresalen, Rådhuset på Vigeland 
  • Planarbeid – konsekvensvurderinger – høsten 2017/våren 2018
  • Legge ut forslag til ny plan til høring høsten 2018.  
  • Høringsperiode 6 uker. Folkemøte  
  • Behandle innspill etter høringen  
  • Vedtak av endelig plan i kommunestyret – årsskiftet 2018/19

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget har ansvar for arbeidet med kommuneplanen. Utvalget ledes av ordfører Janne Fardal Kristoffersen, med varaordfører Per Olav Skutle som nestleder. Medlemmer: Anite Christensen, Bente Skoie, Gerd Reme, Ivar Lindal, Kåre Steinar Hansen, Nancy Therese Olsen, Stanley Tørresen, Svein Høiland, Thor Gilbertson, Trond Hennestad og Oscar Thyholt Skog, som er leder i Barne- og ungdomsrådet.

Hva er en kommuneplan?

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Den skal bidra til å nå målene som er vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og reguleringer og plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Bestemmelser om kommuneplanens arealdel finner du i plan og bygningsloven § 11: https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-5.