Felles Landbruksforvaltning

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen for kommunen Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal er nå samlet i Marnardal.

For mer informasjon se nettsiden til Marnardal kommune: Felles landbruksforvaltning

Informasjon om klinisk veterinærvakt: informasjon om veterinrvakten.pdf

Informasjon om varsling av misdhandling av dyr eller alvorlig svikt i miljø:
varsling av mishandling eller alvorlig svikt vedrrende milj.pdf

Juletreproduksjon som hovednæring eller som tilleggsnæring 

Arbeidsområder:

Jordbruk:
•          Produksjonstilskudd i jordbruket
•          Husdyrgjødsel
•          Erstatning ved avlingsskade
•          Utstede autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler
•          Nydyrking

Skogbruk:                   
•          Skogfond og tilskudd i skogbruket (planting, skogkultur og veier)
•          Tillatelse til bygging av landbruksveier

Utmark:
•          Viltforvaltning, inkludert fallvilt
•          Viltfond
•          Jegerprøve
•          Kalking av vassdrag
•          Vannressursloven

Arealforvaltning:          
•          Bo- og driveplikt for landbrukseiendommer
•          Boplikt på boligeiendommer / egenerklæring om konsesjonsfrihet
•          Fradeling av arealer eller rettigheter etter Jordloven
•          Konsesjon ved erverv av eiendom eller rettigheter
•          Uttalelse til kommuneplan, kommunedelsplaner, reguleringsplaner og til tiltak i LNF-områder.
•          Omdisponering av jordbruksareal
•          Retting av gårdskart
•          Forvalte drivepliktsregelen

Investeringsstøtte til næringsutvikling - bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge
•          Etablererstipend
•          Investeringstilskudd
•          Bedriftsutvikling

Kulturlandskap:
•          Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) – tilskudd til tiltak i kulturlandskapet
•          Generelle miljøtiltak (RMP)- arealtilskudd i utvalgte kulturlandskapsområder

Stipend:
•          Nikola og Gunnar Vallemoens legat til utdanning i landbruket.

Kurs autorisasjonsbevis - plantevern


 

Rådhusveien 9
4520 LINDESNES
Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
Adresse og e-post 38 25 51 00 Telefaks: 38 25 88 35