Rådmannen

Publisert . Sist endret . i kategorien Rådmannen

 

Kommunelovens § 23 omhandler administrasjonssjefen i kommunene. I Lindesnes er det vedtatt at tittelen på administrasjonssjefen skal være rådmann.

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 KONTAKTINFORMASJON

Rådmann i Lindesnes kommune: Rune Stokke

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00
Epost: